Tag Archives: statystyka medyczna

Analiza statystyczna – w jakim celu i dla kogo?

Analiza statystyczna to działanie mające na celu wydobycie szczegółowych informacji w postaci danych liczbowych, o badanych zjawiskach w trakcie badań naukowych, dla biznesu czy też na potrzeby instytucji publicznych. Rzetelna analiza statystyczna jest wymaganym etapem wielu prac naukowych: doktoranckich, habilitacyjnych, a także zespołowych badań ośrodków naukowych. Podnosi ona rangę prowadzonych eksploracji, jak również ułatwia przedstawienie wyników badawczych szerszej publiczności w postaci publikacji naukowych.

Kompleksowe narzędzia badawcze

Oprogramowanie znane ekspertom do spraw statystyki, takie jak R lub SPSS wspomaga działania na rzecz profesjonalnie przeprowadzonych badań. Jednakże posiadanie kompleksowych pakietów to jeszcze nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze doświadczenie i umiejętności zarządzania danymi, aby wystrzec się błędów i wiedzieć, jakich metod użyć aby przeprowadzić szczegółowe analizy statystyczne.

Centrum statystyki agencji badawczej BioStat® realizuje projekty badawcze, których celem jest analiza statystyczna. Poprzedzające ją etapy, to:

 • projekt badawczy, składający się z:
 1. rozplanowania analizy statystycznej,
 2. dopasowania próby badawczej do celu badań,
 3. przeprowadzenia randomizacji,
 4. opracowania kwestionariuszy ankiet,
 5. wyboru metod analizy statystycznej.
 • gromadzenie danych i zarządzanie danymi,
 1. opracowanie bazy danych,
 2. prowadzenie badań w systemie online,
 3. przeprowadzenie procesu digitalizacji i przygotowanie zebranych danych do analizy statystycznej,
 4. graficzne opracowanie wyników.

Analizy statystyczne, z których specjaliści często korzystają, to przede wszystkim:

 • analizy regresji, korelacje i testy statystyczne,
 • analizy przeżycia,
 • analizy jedno- i wieloczynnikowe,
 • analizy koszykowe.

Kompleksowa analiza statystyczna

Metody analiz statystycznych, które są stosowane przez zespół ekspertów z centrum statystyki BioStat®, wykazują zgodność ze standardami czasopism listy filadelfijskiej. Dzięki temu każdy pracownik naukowy może z pomocą zespołu badaczy opublikować swoje wnioski / raport z badań / wyniki w jednym, wybranym, renomowanym czasopiśmie naukowym. Zdajemy sobie sprawę, że dla indywidualnych projektów biznesowych wymagane jest działanie na zasadach partnerskich – elastyczne i dopasowane do potrzeb klienta. Dlatego też, budując swoją renomę BioStat® współpracował z liderami w branży FMCG, a także na rynku medyczno-farmaceutycznym aby móc podjąć wielopoziomowe i rozbudowane wyzwania w każdej dziedzinie.

 

Sprawdź, jaką analizę możemy przeprowadzić dla Twojej firmy. Podejmij działania wspólnie razem z BioStat®.
____________
Chcesz zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu statystyki? Zapraszamy na kursy online.

Analizy statystyczne – statystyka dla każdej branży

Wysokiej jakości analizy statystyczne to zadanie wymagające zaangażowania zespołu składającego się z ekspertów posiadających doświadczenie i narzędzia dla tego typu projektów. Zaawansowane badania statystyczne, składające się z 3 rozbudowanych etapów: projektu badań, gromadzenia danych oraz stricte analizy statystycznej, pozwolą na realizację dużych przedsięwzięć naukowych oraz projektów badań dla usług komercyjnych.


Zastosowanie badań statystycznych
Analizy statystyczne
i konsulting prowadzony przez ekspertów z BioStat®  znajdzie zastosowanie w badaniach komercyjnych dla branży FMCG oraz w badaniach klinicznych prowadzonych przez ośrodki akademickie. Także samodzielni badacze mogą liczyć na wsparcie ze strony profesjonalistów BioStat® (również podczas przygotowania publikacji do czasopism obecnych na Master Journal List).

Specjaliści z centrum statystyki BioStat® prowadzą badania stosując sprawdzone oprogramowanie statystyczne SPSS oraz R. Rozbudowane funkcje wspomnianych pakietów a także język oprogramowania Python pozwala elastycznie działać ekspertom z BioStat®, zgodnie z wymaganiami klientów zlecających wykonanie analiz statystycznych.

Wsparcie dla badań klinicznych w poszczególnych fazach (I-IV) umożliwia wdrożenie autorskiego systemu eCRF.biz™, który daje sposobność szerokiego zarządzania danymi pochodzącymi z badań klinicznych. Dla medycyny i farmacji zespół ekspertów BioStat® wykonuje analizy statystyczne dla projektów:

 • badań obserwacyjnych,
 • edukacyjnych,
 • biorównoważności specyfików medycznych,
 • badań nad premenstrual syndrome,
 • HTA,
 • badań epidemiologicznych.

 

Etap analizy statystycznej przebiega na dokonaniu:

 • analiz jedno lub wielowymiarowych,
 • wykonaniu korelacji, modeli statystycznych, testów,
 • przygotowaniu raportów, a także interim analysis,
 • wyznaczeniu krzywych przeżycia.

Po wykonaniu analiz statystycznych przygotowywany jest raport końcowy z badań. Wyniki opracowuje się zgodnie ze standardami wymogów uniwersyteckich, dzięki czemu doktoranci oraz pracownicy naukowi mogą mieć pewność wykonania najwyższej jakości statystyk dla swoich prac badawczych.

15 lat w branży badawczej
15 lat w branży badawczej, a także doświadczenie badawcze naszych profesjonalistów z zespołu, w najlepszych europejskich i polskich ośrodkach uniwersyteckich sprawia, że ciągle rozwijamy metody swoich działań. Elastyczność i dopasowanie do klienta sprawiła, że zaufało nam wiele przedsiębiorstw świadczących usługi medyczno-farmaceutyczne oraz wiodące instytucje naukowe, które rekomendują nasze badania.

Analizy danych medycznych w aspekcie rozwoju nauki

Analiza danych medycznych służy osiągnięciu wybranych celów oraz poprawy jakości otrzymanych wyników w procesie badań. Statystyka medyczna dedykowana jest do wszystkich czterech faz badania oraz do każdego obszaru działalności medycznej. Uwzględnia się zarówno aspekt komercyjny badań, ale także naukowy.

Cechy potrzebne do sukcesu

Działania analizy danych medycznych nakierowane są na pozyskiwanie maksymalnej ilości przydatnych informacji. Staje się to możliwe dzięki uwidocznieniu takich cech jak:

 • dokładność
 • sumienność
 • rzetelność.

Te trzy cechy sprawiają, że efekt badań będzie zadowalający oraz będzie umożliwiał realizację założonego celu rozwojowego. Czwartą cechą jest odpowiedzialność zarówno w procesie przeprowadzania badań, jak i w momencie klaryfikacji wniosków. Statystyka medyczna służy rozwojowi oraz pozyskiwaniu wiarygodnych danych na temat społeczności.

Celem badania jest prawdziwy wynik

Statystyka medyczna kieruje swoje działania w celu uzyskania wyników, które będą wyróżniać się wysoką użytecznością oraz wiarygodnością. Ma ona zastosowanie w każdym obszarze badania. Nie tylko w analizie danych medycznych, ale także w przeprowadzaniu testów statycznych czy opracowaniu modeli statystycznych. Ponadto:

 • pozwala na maksymalne wykorzystanie uzyskanej wiedzy
 • umożliwia wykrycie zależności i korelacji między zjawiskami
 • wpływa pozytywnie na zrozumienie potrzeb społeczeństwa
 • umożliwia tworzenie nowych rozwiązań
 • przyczynia się do ogólnego postępu naukowego
 • ujawnia nowe obszary do badania.

Statystyka medyczna to rzetelność działań

Statystyka medyczna wspiera medycynę matematycznymi narzędziami, które służą badaniu danych i uzyskiwaniu z ich analizy poprawnych wniosków. Działania tej gałęzi statystyki najbardziej koncentrują się na etapie gromadzenia i przetwarzania danych, gdyż to wtedy uzyskuje się informacje, które pozwolą na przedstawienie satysfakcjonujących wniosków.

W procesie przeprowadzania tychże badań wykorzystuje się między innymi:

 • analizy przeżywalności
 • analizy korelacyjne
 • modele regresji
 • analizy porównawcze.

W centrum zawsze znajduje się człowiek

Przeprowadzanie badań w dziedzinie statystki medycznej wymaga podejścia do nich z uwzględnieniem etyki. Działania podejmowane w kontekście analizy danych medycznych mają służyć populacji jako dobro. Niezależnie od tego czy badania dotyczą badań przeprowadzanych na człowieku czy jest to analiza danych medycznych żadna istota nie może ucierpieć w procesie ani w skutek przeprowadzania badań.

Różnice między badaniami obserwacyjnymi i klinicznymi

Zanim rozpoczęto w medycynie stosowanie badań klinicznych, przeprowadzano głównie badania obserwacyjne. Dzisiaj można mówić, że dały one niejako początek innym rodzajom badań. Nie oznacza to jednak zaniechania stosowania badań obserwacyjnych. Nadal można spotkać się z ich szerokim zastosowaniem w medycynie. Ogólnie rzecz ujmując, badania obserwacyjne to, jak sama nazwa wskazuje, obserwacja pewnej wybranej grupy osób z szerszej populacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że wybierając osoby do udziału w badaniu, nie można przewidzieć, na którą z nich będzie wpływał badany czynnik. Głównym założeniem jest ocena bodźca prognostycznego, związanego z ryzykiem, jak i każdego innego, który może wystąpić, a do jego oceny nie można zastosować badania klinicznego. Jest kilka powodów, dla których nie można przeprowadzić w niektórych przypadkach badań klinicznych. Jednym z nich jest wysoki koszt takiego przedsięwzięcia. Inną przyczyną może być zbyt drażliwy temat badań, ich nieetyczny charakter czy zwyczajnie brak możliwości, aby je przeprowadzić.

Realizacja badań obserwacyjnych

Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje organizacji badań obserwacyjnych. Nauka dzieli je na retrospektywne i prospektywne. Pierwszy rodzaj badań dotyczy bazowania na zagadnieniach z przeszłości. Jest to zatem nic innego jak po prostu analiza zastanych już danych. Nie jest tajemnicą, że ten rodzaj badań ogranicza możliwości badacza, gdyż głównie skupia się on na analizie dawnych dokumentów medycznych. Drugi rodzaj badań odnosi się do planowania przyszłości. Cała praca polega na dokładnym zaplanowaniu całego procesu, chodzi o czas trwania badania, zakres danych zbieranych do analizy, a także każdy inny aspekt, który jest możliwy do zaplanowania. Należy wspomnieć, że wymienione szczegóły nie są możliwe do zaplanowania jeśli chodzi o badania retrospektywne.

Różnice między badaniami

Każde badanie, aby było rzetelne i wiarygodne, musi być dobrze zorganizowane na każdym etapie, począwszy od zaplanowania, a skończywszy na wynikach, wnioskach i rekomendacjach. Podobnie wygląda sytuacja z realizacją badań obserwacyjnych i klinicznych. Oceniając stopień w jakim są one wiarygodne, badacz nie kieruje się sztywnym schematem. W obu przypadkach bazuje on na zdrowym rozsądku oraz swojej intuicji. Jednak jak każde badania, tak i badania obserwacyjne różnią się od klinicznych w kliku podstawowych aspektach. Jednym z nich jest koszt, który w przypadku badań obserwacyjnych jest znacznie niższy. Grupa pacjentów, która może wziąć udział w badaniu jest w tym przypadku dużo większa. Inną różnicą między badaniami jest możliwość otrzymania dodatkowych informacji. Służą temu badania retrospektywne i prospektywne, które z kolei uzupełniają otrzymane wyniki.

Medyczna baza danych i statystyka medyczna

medicine3

W naszej ofercie, można także znaleźć specjalistyczne systemy bazodanowe przeznaczone dla przemysłu medycznego oraz farmaceutycznego, zawierające w sobie dane adresowe, wszystkich lekarzy, wszystkich specjalności z terenu całej polski, jak również wszystkich placówek leczniczych z terenu kraju. Dzięki takim profesjonalnym systemom statystyki medycznej, możliwe jest poprawne kierowanie swojej oferty, jak również przeprowadzanie odpowiednich badań na wybranych przez siebie lekarzach, bądź też placówkach medycznych oraz szpitalach. Continue reading